skip to Main Content

Normaal gesproken vindt rond half mei altijd de tussentijdse evaluatie plaats. Een moment waarbij we elkaar bij spreken over de nazorg en verhalen delen.

Een moment waar we als nazorgcoördinatoren de puntjes op de i zetten en daardoor proberen om alles zo goed mogelijk op papier te krijgen.

Hoogtepunt van deze avond is altijd het bezoek aan een mooi weidevogelgebied. Elk jaar proberen we een ander gebied uit te zoeken om zo met elkaar te kunnen zien hoe mooi ons wachtgebied is. Daarnaast zien we op deze avonden de inzet van de boeren. Binnen de wacht zijn er zoveel boeren die zich inzetten voor het behoud van de weidevogels. De resultaten hiervan zien we terug in de cijfers van de nazorg en de alarmtelling.

Hoe anders is het dit jaar. Dit jaar een tussentijdse evaluatie op papier. Geen moment om met elkaar het veld in te gaan en de ervaringen te delen.

Gelukkig worden we als mens heel creatief in deze situaties en ontstaan er mooie initiatieven. Zo is er het initiatief ontstaan om ervaring te delen via de website van VW Kollum e.o. Je kunt een kort verslag via de mail versturen waarna deze op de site geplaatst zal worden.

Daarnaast delen we ervaringen, verhalen en foto’s met elkaar via de sociale media.

(Kuiken kleine plevier) 

  (Strijd kievit en scholekster)         

 (Nest met 5 grutto eieren)

Blijf dit doen zodat we met elkaar kunnen genieten van onze mooie taak!

Het seizoen verloopt tot nu toe wisselvallig. Qua registraties heeft de kievit vooruitgang geboekt. De grutto gaat ook de goede kant op en zit ook bijna weer op gelijke hoogte met afgelopen jaar.

Vooralsnog blijven de scholekster en in het bijzonder de tureluur achter qua cijfers. Mogelijk dat dit in de komende weken nog een beetje bij zal trekken.

De 1e ronde van de alarmtelling is geweest. Hiervan zijn nog niet alle cijfers binnen. De 1e geluiden zijn niet heel positief. Ten opzichte van de geregistreerde nesten en broedparen, lijken er te weinig alarmerende vogels te zijn. Dit zou betekenen dat er een behoorlijk aantal vogels zijn die het legsel en/of de jongen kwijt geraakt zijn. Het is afwachten wat de definitieve cijfers ons laten zien.

De predatie verschilt ook per rayon. Sommige rayons hebben behoorlijk last van predatie en andere rayons niet of vrijwel niet.

(Steenmarter plundert scholeksternest)

(Vos op zijn nachtelijke ronde)

We hebben dit jaar de beschikking over 8 camera’s welke beschikbaar zijn gesteld door de NFW. Deze zijn bedoeld om een beeld te krijgen van predatie en vooral de predatoren.

Er is al veel beeldmateriaal verzameld welke ook gedeeld zal worden met andere instanties.

Tot slot nog een opmerking qua registreren. De uitkomst van veel nesten staat nog op onbekend. Het dringende verzoek is om zoveel mogelijk de uitkomst ook te registreren.

Wij willen via deze weg alle nazorgers, boeren en andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet tot nu toe! We hopen in de komende weken nog veel mooie resultaten te zien en positieve geluiden te horen!

 

Met vriendelijke groet,

Uulco Hoekstra en Dirk Henstra

 

Back To Top