skip to Main Content

Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als een bijzonder jaar. Het coronavirus deed zijn intrede in Nederland.Een virus dat invloed zou hebben op alles in het dagelijkse leven. Binnen de nazorg hebben we dit ook gemerkt. Zo konden vergaderingen niet plaatsvinden. Daarnaast moesten we er rekening mee houdenwanneer we met elkaar het veld in gingen. We moesten ons houden aan de maatregelen die er waren.

Daar waar iedereen te dealen had met het virus, ging de natuur gewoon verder zoals altijd. De natuur stond niet stil en het voorjaar kondigde zich aan met de komst van de weidevogels. Dan begint het bij natuurliefhebbers te kriebelen en kruipt het bloed waar het niet gaan kan.

Het jaar begon nat en de eerste loopjes werden gedaan in velden waar het water op stond. Waar het eerste ‘ljipaai’ vorig jaar heel vroeg was, was het dit jaar iets langer wachten. Op 8 maart 2020 werd het eerste ‘ljipaai’ van Fryslân gevonden.

In tegenstelling tot het afgelopen jaar, volgde het eerste ‘ljipaai’ van de wacht al snel. Op woensdag 11 maart was het wederom Robert Thalen die het eerste ‘ljipaai’ van de vogelwacht vond. Deze keer werd het eitje gevonden op een maïsperceel aan de Oosterboereweg. Voor Robert was dit de tweede op rij.

Het eerste ‘ljipaai’ van de jeugd van de wacht liet nog een paar dagen op zich wachten.  Deze werd op zaterdag 14 maart 2020 gevonden door Hesseljan van Lune. Ook dit eitje werd gevonden op een maïsperceel aan de Oosterboereweg. Voor Hesseljan betekende dit de derde op rij.

Bijzonder was dat dit jaar ook het eerste jeugdei van Fryslân binnen onze wacht gevonden werd. De gelukkige vinder was Hidde Huizenga. Hij vond het eitje op 12 maart 2020 bij de Gruyts.

Na de droogte in 2019, begon het jaar met regen. De grondwaterstand herstelde zich weer een beetje. Waren de eerste loopjes nog in natte velden, hier kwam al gauw verandering in. De droogte kwam snel opzetten en uiteindelijk was het jaar nog droger dan 2019.

Het weer in maart zorgde er in Fryslân voor, dat de eerste meldingen van de overige weidevogels dit jaar ook vroeg waren. Zo werd het eerste ei van de wulp al op 27 maart gemeld en het eerste ei van de tureluur op 30 maart. Op 3 april werd het eerste ‘broedsje’ van de scholekster al gevonden.

Binnen de wacht begonnen de grutto’s, scholekster en tureluurs dit jaar iets later met leggen.

Doordat het natte begin zo snel overging in droogte, was de herstelde grondwaterstand al gauw weer verdwenen. De droogte hield aan en begon wederom zorgen te baren. Vanuit de BFVW kwam de oproep om te helpen daar waar kon. Tevens kwam de mogelijkheid om voor een zacht prijsje een pomp aan te schaffen. Door hier gebruik van te maken, konden we nog een vogelrijk gebied voorzien van water.

De medewerking van de boeren binnen de vogelwacht Kollum e.o. is hierin cruciaal. Een prachtige samenwerking zorgt ervoor dat we binnen de wacht werken met 15 plasdrassen en hoogwaterpeil in de sloten. Hierdoor kunnen wij in deze gebieden binnen de wacht de droogte goed opvangen.

Door dit hoge aantal plasdrassen is Kollum een trekpleister aan het worden voor de weidevogels. Dit is ook duidelijk zichtbaar op de stippenkaart. Net als het afgelopen jaar resulteerde dit erin dat we binnen het BFVW registratiesysteem, wederom de meeste registraties hadden aangaande de grutto.

Een resultaat dat voortkomt uit de samenwerking tussen alle partijen!

Het werd uiteindelijk een wisselend seizoen. Dit is zichtbaar wanneer we het aantal registraties vergelijken met het afgelopen jaar. De kievit is dit jaar met 69 registraties gestegen. Dit betekend een toename van 19%.

De grutto deed het dit jaar iets minder. Ondanks het feit dat we de meeste registraties van Fryslân hadden, is het aantal met 9 gedaald. Dit betekend een afname van 3%.

Waar de scholekster vorig jaar afgenomen was, is hij dit jaar met het kleinst mogelijk verschil gestegen. Het aantal registraties is met 1 gestegen waardoor we een toename van 0,5% hadden.

De tureluur heeft het dit jaar beduidend slechter gedaan. De droogte is hier de grootste oorzaak van. Sommige tureluurs zijn niet eens begonnen met leggen. Het aantal registraties is dit jaar met 37 afgenomen. Dit betekend een afnamen van 16% ten opzichte van het vorige jaar.  

Hoofdsoorten

Totaal  nesten  +

Broedparen

 

 

2020

2019

% verschil

Kievit

430

360

19%

Grutto

308

317

-3%

Scholekster

207

206

0.5%

Tureluur

195

232

-16%

 

BTS Grutto komt dit jaar uit op 65%

 

Op 20 mei 2020 begon de eerste van drie alarmtellingen. Waar het in de eerste telronde al rustig was in het veld, werd dit alleen maar erger in de volgende telrondes. De resultaten waren, in vergelijking met vorig jaar, erg slecht. Waar we afgelopen jaar bij de grutto op een BTS (Brutto Territoriaal Succes) van 97% zaten, bleef deze nu steken op bijna 66%. Een enorm verschil met afgelopen jaar. Ook bij de overige soorten waren de verschillen erg groot.

De belangrijkste reden hiervoor is de predatie. Deze lag dit jaar veel hoger dan het afgelopen jaar. Door de Noardlike Fryske Wâlden werd een aantal camera’s beschikbaar gesteld om een beeld te krijgen van de predatie en de predatoren. Alle data van de camera’s zijn verzameld en door Jan Medenblik vastgelegd in een rapport. Dit rapport is overgedragen aan de NFW. Hopelijk kunnen deze cijfers een bijdrage leveren in het bestrijden van de predatoren en daarmee de predatie.

Wacht totalen hoofdsoorten verloren of gepredeerd

 

Kievit

93

Grutto

42

Scholekster

42

Tureluur

9

Onbekend

774

 

Verdeling overige soorten nesten en broedparen excl. verliezen

 

Kluut

32

Gele Kwikstaart

36

Graspieper

46

Veldleeuwerik

4

Wilde eend

59

Slobeend

30

Bergeend

23

Krakeend

22

Kuifeend

17

 

Al met al kijken we dus terug op een wisselend seizoen. Een seizoen welke goed op gang kwam en helaas door de vele predatie zeer moeizaam eindigde.

We hopen dat we volgend jaar weer terug kunnen naar de lijn van 2019.

Al het werk dat we verrichten, is een samenwerking van boeren, nazorgers, mozaïekregisseurs  en overige partners. De weidevogels kunnen het tenslotte niet alleen. We doen het met elkaar.

 

Wij willen een ieder enorm bedanken voor hun inzet!

We hopen er volgend jaar gezamenlijk weer een mooi seizoen van te maken!

 

Nazorgcoördinatoren,

 

Uulco Hoekstra

Dirk Henstra

Back To Top