skip to Main Content

Privacybeleid Vogelwacht Kollum e.o.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vogelwacht Kollum e.o. (hierna: “de vereniging”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vogelwacht Kollum e.o., Cantecleer 20, 9291 AS, Kollum; 0511-705492; KvK nummer: 40006160.
De functionaris leden/donateurbeheer en gegevensbescherming is bereikbaar via het secretariaat van de vereniging: info@vogelwachtkollum.nl of 0511-705492.


2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)         voor- en achternaam, geslacht;
b)         adresgegevens, eventueel postadres;
c)         telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s);
d)         overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijv. social media accounts.
2.2       De vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende             doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het             lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b)         je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van   uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de vereniging;
c)         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
 

E-mail berichtgeving

De vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je per e-mail te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging.

Beeldmateriaal

Van onze activiteiten kunnen foto’s of video’s gemaakt worden. Wie bezwaar heeft tegen publicatie ervan op de site of in het jaarboekje, nodigen we uit dit voorafgaand aan of tijdens de activiteit kenbaar te maken.

3. Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van de vereniging kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren;

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie;

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming;

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@vogelwachtkollum.nl.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website, www.vogelwachtkollum.nl, bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Back To Top