skip to Main Content

KOLLUM – Op uitnodiging van de vereniging It Kollumer Grien (IKG) en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) bracht de Gemeenraad van Kollumerland donderdagavond een bezoek aan het Weidevogelbeheer in de regio oost van Kollumerland. Bijna alle raadsleden verschenen op de boerderij van Den Hartogh aan de Steenharst. Na een welkom van de voorzitter van het NFW, Douwe Hoogland, kreeg Jan Medenblik als beheerregisseur het woord om het een en ander uit te leggen waar de verschillende instanties mee bezig zijn op het gebied van de weidevogelbescherming. Een beheerregisseur houd zo veel mogelijk kontact met de boeren om een zo weidevogel vriendelijk beheer mogelijk te maken. Het moet in ieder geval goed voor de weidevogels zijn en vanzelfsprekend moet het in de bedrijfsvoering van de boeren passen.

De Skriezekrite Kollum-oost bestaat vanaf 2004 en beslaat nu 1355 ha agrarisch gebied en er zijn 52 deelnemende boeren. In dit gebied zijn de Vogelwachten van Kollum en Buitenpost actief met 120 nazorgers en het loopt fantastisch aldus Medenblik. In dit hele gebied wordt een mozaiek beheer toegepast, wat inhoud dat er verschillende maaidata met de boeren word afgesproken en zodoende niet het hele gebied in een keer plat wordt gemaaid, want dat zou funest voor de weidevogels zijn. Medenblik was zeer verheugd over de medewerking van de boeren die ondanks moeilijke tijden veel belang bij de weidevogels hebben.

De beheersafspraken behelzen verschillende maaidata, extensief weiden wat betekent dat er niet te veel vee op een stuk land loopt, er kunnen kruidenrijke percelen gemaakt worden en de boeren kunnen kiezen voor plas-dras gebieden. Er zijn in dit gebied 14 plas-dras gebieden, wat betekent dat er 14 percelen nat gehouden worden en resultaten van vorig jaar hebben aangetoond dat de broeddichtheid rond deze gebieden enorm hoog is. Ook kuikenstroken is een probaat middel om jonge vogels de kans te geven aan de maaimachine te ontkomen, waarbij dan aan elke kant van een greppel drie meter gras blijft staan. De vogelwachten zorgen ook voor de bescherming van de weidevogels middels nazorg en via alarmtellingen, waarbij er drie keer per seizoen de alarmerende vogels worden geteld om een inzicht te krijgen van het aantal broedende vogels of vogels met jongen. Ook riep Medenblik de politiek op om een bijdrage te leveren ter bestrijding van de predatie, want dat is een wezenlijk onderdeel van de achteruitgang van de weidevogels. De vos, steenmarter en de zwarte kraai zijn de grootste boosdoeners en het doet de vogelwachters dan ook zeer dat er zoveel verdwijnt. Er wordt in dit gebied vier ton besteed aan weidevogelbescherming, geld van ons allemaal, en men wil dan ook graag in samenwerking met de NFW een predatieplan opstellen. Er wordt al enkele jaren aan gewerkt, maar met de Provincie is er niet uit te komen. Er zijn al enkele kunstvossenholen aangelegd, maar verder is er nog niets aan te doen, terwijl er vorig jaar een predatie was van 25 tot 30 procent. Een percentage waar de raadsleden toch wel van schrokken.

Na deze uitleg volgde een bezoek aan de weilanden achter de boerderij waarbij de weergoden het gezelschap niet erg gezind was, want de regen viel bij bakken naar beneden. Toch gingen ze op pad en bezochten enkele nesten en een plas-dras gebied.

Bij terugkomst stond echter de warme koffie klaar waarna Douwe Hoogland een uitleg gaf over de werkzaamheden van de NFW, waaruit bleek dat dit een koepelorganisatie is van zes verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer. Het merendeel van de boeren in dit gebied, dat vijf aaneengesloten gemeentes en een oppervlakte van 60.000 hectare in Noordoost Fryslân beslaat, is hierbij aangesloten. De NFW vertegenwoordigt ongeveer 1000 boeren en een groeiend aantal burgerleden, waarbij het  streven is naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap en de daarin besloten natuurwaarden, waaronder 9600 ha weidevogelbeheer, 400 ha fourageergebied voor ganzen, beheer van 150 km houtwal en 1500 km elzensingels, honderden pingo’s en dobben en ongeveer 800 ha botanisch beheer.

De Raadsleden gingen met een schat aan informatie daarna huiswaarts en kregen allen een informatiemap over het reilen en zeilen van de NFW.

Back To Top