skip to Main Content

 

Een viertal weilanden van Poul Pijnacker ten noorden van Kollum tegen het Sjoukjesmuoisgat aan is elk voorjaar een vrij nat gebied waar verschillende vogels graag foerageren, vooral in en langs de greppels met water. Dit natte najaar en voorjaar is het een ware plasdras en een spontaan natuurgebied geworden.

De scholekster, die er elk jaar vertoeft, zit inmiddels te broeden. Andere broedvogels zijn dit jaar tureluur, krakeend, wilde eend, witte kwikstaart en de bergeend, die zijn territorium fel verdedigt tegen soortgenoten. Vaste of regelmatige gasten zijn: kievit, grote Canadese gans, grauwe gans, nijlgans, een paartje wintertalingen, bruine kiekendief, man en vrouw, kleine plevier, kluut en natuurlijk verschillende meeuwen, spreeuwen, houtduiven, eksters en kraaiachtigen.

Ieder jaar komt ook een witgatje om op te vetten voor het laatste stuk van de reis naar zijn broedgebied. Dit jaar was hij lang op bezoek. We zagen hem vanaf 5 maart elke dag tot 10 april, steeds één. (Steeds dezelfde?) Na een poosje geen gezien te hebben, dook een volgend witgatje op die vrij snel gezelschap kreeg van een groenpootruiter en een oeverloper. Tot in mei zijn ze aanwezig.

Een bijzondere waarneming was op 17 april toen korte tijd drie steltkluten in een brede, diepe greppel aan het foerageren waren.

Een mooie verrassing was de komst van een paartje zomertalingen. Eerst elke dag samen, later een paar dagen alleen het mannetje met zijn mooie, duidelijke witte wenkbrauwstreep.

Maar de grootste verrassing kregen we op 16 april toen ’s ochtends vijf koereigers in een van de weilanden landden. Ze bleven de hele dag, dan even hier en dan weer daar eten zoekend in de verschillende weilanden. De volgende dag waren er drie en ook op 18 april weer drie en weer de hele dag. Wat een geluk, nog nooit een koereiger gezien en dan opeens drie dagen achter elkaar te bewonderen. Een enkele was nog in het winterkleed, maar de andere al volop in het prachtkleed.

Ik heb Piet Zuidema gebeld, die meteen kwam met zijn camera en prachtige foto’s en ook een paar filmpjes gemaakt heeft. De foto’s van de andere bijzondere waarnemingen komen uit het archief van Piet.

 

Klaas de Vries

Bruine kiekendief

Groenpootruiter

Kleine plevier

Kluut

Oeverloper

Steltkluut, vrouwtje met minder zwart op de kop

Wintertaling

Zomertaling

 

Foto’s gemaakt door Piet Zuidema

Back To Top