skip to Main Content

Nieuw gruttosysteem legt precieze broedplaats vast

De Bond van Friese Vogelwachten heeft een nieuw digitaal registratiesysteem ingevoerd waarmee de weidevogels in Fryslân per weiland kunnen worden geregistreerd. Tot dusverre gebeurden tellingen met formulieren en werden die alleen in totalen door de 117 vogelwachten gemeld. De nieuwe methode is drie jaar getest en geeft grote mogelijkheden voor het bijhouden van de vogelstand. Doordat in het zogenaamde GlS-systeem de broedparen, nesten en alarmerende ouderparen per perceel worden ingevoerd, is het ook mogelijk om daar kaarten van bijvoorbeeld waterschap of provincie aan de koppelen. Zo is in één oogopslag te zien wat bijvoorbeeld de relatie tussen waterpeil en het aantal vogels is. Wetenschappers hebben met interesse gereageerd op het systeem van de BFVW. Het unieke van de Friese aanpak is dat moderne technieken gepaard gaan met de inzet van 5000 vrijwilligers. Dat zorgt voor een volledigheid die tot nu toe nog niet mogelijk was, aldus de bond.

• Weidevogels voortaan digitaal geregistreerd door vogelwachten
• BFVW kan gegevens digitaal verzamelen en koppelen aan precieze locaties
• Wetenschappers tonen al belangstelling voor GIS-systeem

GlS-systeem
De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) werkt voortaan met een nieuw digitaal systeem voor weidevogelinventarisaties. Het systeem is door Natuurnetwerk uit Vaassen ontwikkeld en de afgelopen drie jaar uitgebreid getest. Het systeem is inmiddels zo uitgewerkt, dat de inventarisaties door de BFVW voortaan op deze digitale manier worden uitgevoerd. Het unieke aan het nieuwe systeem is dat de tellingen van grutto's en andere weidevogels niet meer per afdeling worden doorgegeven, maar op perceelsniveau. Broedlocaties zijn op die manier heel precies geografisch vast te leggen, in wat wel de 'stippenkaart' genoemd wordt. „It jout in unyk byld fan de greidefûgels op it boerelan yn Fryslan en soarget foar in protte dûdlikens op lêstige greidefûgel fraachstikken", laat voorzitter Mient Douma van de commissie Nazorg van de BFVW weten. Beleidsmedewerker Marco Hoekstra stelt dat de digitale middelen die gebruikt worden op zichzelf niet nieuw zijn, maar dat het wel voor het eerst is dat die op zo’n grote schaal worden toegepast.

„Oerheden lykas de Provinsje en it Wetterskip wurkje al lang mei GlS-systemen. Dat dogge wy no ek." Doordat er nu een database ontstaat met nesten, broedparen en alarmerende ouderparen van verschillende weidevogels die te koppelen is aan zulke GlS-systemen, is op detailniveau te onderzoeken welke beheersvormen aanslaan. „Sa hie ik fân it Wetterskip alle perselen mei plas-drassitewaasjes krigen. Dér kinne wy ûs stippenkaart dan moai oerhinne lizze."

Vrijwilligers
De eerste aanvragen van onderzoekers zijn al binnen, want de BFVW beschikt met dit gedetailleerde systeem over een informatiebron waar wetenschappers van watertanden. „De SOVON wol dit graach brûke foar harren weidevogelbalans'." De reden dat SOVON zelf niet over zulke gegevens beschikt, ligt volgens Hoekstra aan de grote groep vrijwilligers waar de BFVW over beschikt. „SOVON hat de technyk wol, mar net de minsken. Dat is ûs grutte krêft." Ook voor de politieke discussie over weidevogelbeheer is het systeem van belang, stelt Hoekstra. „Der wurdt tocht oer kearngebieten foar greidefugels. Mei ûs kaart is goed te sjen wêr't dy socht wurde moatte." Dat is in elk geval niet in grote delen van de Walden, Zuidoost-Fryslân of de Bouhoeke, want daar is geen stip te zien. De bond beschikt over vijfduizend nazorgers, georganiseerd in 117 vogelwachten, die samen ruim 48.000 meldingen in het systeem hebben ingevoerd. De afgelopen drie jaar is het niet alleen een uitdaging geweest om de technische kant te realiseren, maar ook om de medewerkers de overstap te laten maken van het oude papieren systeem met het invullen van formulieren, naar het digitale systeem. Dat is gelukt, zegt Hoekstra trots. Op dit moment gebruikt de BFVW het systeem alleen nog voor weidevogels, maar de plannen zijn er om het ook voor andere vogelsoorten te gebruiken. Ook is er een applicatie voor de smartphone in de maak, zodat het inventarisatiewerk nog sneller kan gebeuren. „Dan kin it realtime gebeure. It moaie is dat de boer sels ek sjen kin wêr't de nésten sitte.

Back To Top