skip to Main Content

KOLLUM – Tijdens de jaarvergadering van de Vogelwacht Kollum kregen twee vertrekkende bestuursleden de Sulveren Ljip opgespeld ten teken dat ze zijn benoemd tot erelid van de Vogelwacht. Reinder de Vries en Jan Hoving hebben beide elk 19 jaar dienst gedaan als bestuurslid en vertrekken nu om plaats te maken voor een jongere generatie.  Hun opvolgers zijn Dictus Boersma en Germ Hoekstra.

Tijdens het openingswoord van voorzitter Krap sprak hij van een rare wereld waarin wij leven. Overal op de wereld gebeuren de vreselijkste dingen en hierbij vergeleken is het verbod op het rapen van eieren dit voorjaar een kleine gebeurtenis, al haalde die wel de nationale pers. De Faunabescherming heeft het eindelijk voor elkaar dat er niet geraapt mag worden. Ook beweert deze club dat het afschieten van vossen heeft gezorgd voor een overschot aan muizen. De persoon die dit heeft bedacht moet wel erg veel verstand van de natuur hebben sprak hij cynisch. Een enquete onder de Friesen heeft uitgewezen dat 53 procent vond dat het eierzoeken en rapen moet stoppen, een signaal waar we wel iets mee moeten doen aldus krap.

De voorzitter was blij dat een speerpunt is gerealiseerd zodat er nu een werkgroep jeugd bestaat die allerlei activiteiten voor de jongere vogelwachters organiseert. De Skriezekrite van de wachten Kollum-Buitenpost staat ook voor veranderingen. De opzet wordt helemaal anders en Krap hoopt dat de nieuwe opzet gaat slagen. Verder was hij verbaasd dat er geen aandacht is op de agenda over het standpunt van de Vogelwacht Grou op de jaarlijkse ledenvergadering van de BFVW. Deze wacht wil ook dat het eierzoeken wordt gestopt.

Tot slot had de voorzitter nog een welkomstwoord voor de spreker van deze avond in de persoon van Kars Veling van de Vlinderstichting die 17 jaar geleden ook al eens te gast was op de jaarvergadering van de Vogelwacht Kollum.

Na enkele mededelingen werden de jaarverslagen in rap tempo doorgenomen en goedgekeurd. Ook zijn er nieuwe statuten, aangepast aan de tegenwoordige tijd, die nu niet konden worden goedgekeurd daar er een tweederde meerderheid van de leden aanwezig moet zijn. Het voorstel  is om op 19 maart a.s. een nieuwe jaarvergadering uit te schrijven en de statuten dan goed te keuren. Tevens is dan de voorjaarsvergadering. De aanwezige leden konden zich hierin vinden. De kascommissie keurde de financiën goed en Jannie Poortinga gaat de kascommissie verlaten na 2 jaar en Jan van der Velde werd gekozen tot nieuw lid zodat hij met Hans van der Werf de nieuwe kascommissie vorm geeft.

Het volgende item was het jaarboekje dat voor de 25ste keer door Jan Hoving is gemaakt. ‘’Mede door de financiële bijdrage van bijna alle huidige adverteerders en ook een aantal nieuwe is het ook nu weer gelukt een prachtig bewaarexemplaar te maken, alle adverteerders bedankt daarvoor. Maar verreweg het meeste werk is gedaan door Jan Hoving, het verzamelen van de teksten en advertenties, het samenstellen, en het plaatsen van de foto’s, waarvan sommige speciaal voor dit exemplaar in kleur, is al jaren zijn werk en wil hem namens de wacht daarvoor nog eens extra bedanken’’ aldus Krap. Als dank voor het vele werk kreeg Hoving een houten paneel met daarop een schildering van Steenuiltjes.

Ook de bestuursverkiezing was dit jaar bijzonder, want de twee langst zittenden gaan het bestuur na 19 jaar verlaten. Reinder de Vries en Jan Hoving vonden het tijd om na een prachtige periode het bestuur te verlaten en plaats te maken voor de jeugd. Zij worden opgevolgd door Dictus Boersma en Germ Hoekstra. Na een korte kennismaking van de nieuwe bestuursleden werden de twee vertrekkende tot erelid benoemd van de Vogelwacht Kollum.

Na de rondvraag en de pauze kreeg Kars Veling van de Vlinderstichting het woord en toonde een fraaie presentatie van al het moois op dat gebied.

Nadat de prijzen van de verloting allemaal de deur uit waren kwam er een einde aan deze jaarvergadering.

Back To Top