skip to Main Content

Verslag voorjaarsvergadering 27 maart 2019

 

Het is elke keer weer verheugend dat we een goede opkomst hebben bij onze vergaderingen. Uulco Hoekstra heet zo’n 40 aanwezigen welkom in Paradiso Bar op 27 maart 2019. Er komen verschillende onderwerpen aan de orde.

Vernieuwing van de registratiesite van de BFVW

De BFVW heeft de registratiesite vernieuwd en aangepast, zodat die meer lijkt op de invoering van gegevens via de app. Dirk Henstra loopt door de menu’s heen en geeft uitleg en verduidelijking bij de keuzemogelijkheden.

Het is belangrijk zoveel mogelijk predatie te registreren. Iedereen roept dat de predatiedruk zo groot is op de weidevogels, maar uit de registratiegegevens van de BFVW blijkt dat niet, met name omdat het te weinig geregistreerd wordt. Registratie van predatie kan op twee manieren in de app. Via ‘Vogelsoort registreren’: a) onder het kopje ‘Nesten’ als een nest gepredeerd is en b) onder het kopje ‘Waarnemingen’ als je ergens in het veld sporen van predatie vindt bijvoorbeeld leeg gevreten eieren of gedode vogels. Ter verduidelijking kun je in de app een foto bijvoegen.

Vernieuwde app

De app is vernieuwd en verbeterd. Uulco leidt ons door de mogelijkheden die vallen onder “Vogelsoort registreren’, het menu dat voor de nazorg relevant is. ‘Nestlocaties registreren’ dat van belang is voor de invoering van de resultaten van de nestkasten, blijft buiten beschouwing.

Uulco roept de nazorgers op om in te vullen of een nest uitgekomen is of gepredeerd. Veel te veel nesten staan aan het eind van het seizoen binnen onze wacht op ‘onbekend’. Verwarrend is dat de BFVW geen onderscheid maakt tussen nesten en broedparen in het overzicht. Dat zal gemeld worden bij de bond.

Bij de alarmtelling moet je een nul invullen als je ter plekke geen alarmerende vogels aantreft. NFW wil dat, zodat ze kunnen zien dat het gebied geteld is. De data voor de alarmtellingen komen t.z.t. in de app onder ‘Nieuws’.

Skriezekrite

Jan Medenblik vertelt dat het beheer vrijwel gelijk is aan vorig jaar met hier en daar kleine verschillen bijvoorbeeld door verzwaring van bepaalde maaidata.

De plasdras bij Alco Vegter wordt uitgebreid met een eilandje, dat geschikt gemaakt wordt voor broedende kluten. Ook wordt het gebied op bepaalde plekken geëgaliseerd, zodat de ondergelopen stukken eenzelfde diepte krijgen.

Willem van der Kooij heeft een aanvraag ingediend voor een plasdrasgebied op een van zijn percelen. De realisatie ervan is afhankelijk van de toekenning van de subsidie door de provincie.

Tot slot vertelt Jan dat de wasbeerhond nog steeds aanwezig is in het Sjoukjemuoisgat. Van hem mag die daar wel weg.

Eerste kievitseieren

Robert Thalen van onze wacht heeft op 10 maart het eerste kievitsei van de gemeente Noardeast-Fryslân gevonden. Hij vond een ‘twake’ op een maïsland aan de Oosterboereweg. Hij is nu de trotse bezitter van de wisselbeker.

Hesseljan van Lune heeft net als vorig jaar bij de jeugd het eerste kievitsei van de wacht gevonden en ook nu weer een ‘trijke’; gevonden op 17 maart in een weiland langs de Beyweg. De heit van Hesseljan neemt de beker in ontvangst.

Uulco reikt daarna aan Jilt Bremer en de vader van Hesseljan een herinneringsbeker uit voor de gevonden eerste eieren van 2018.

De procedure van de aanmelding van het eerste kievitsei is als volgt:

  1. BFVW bellen ( 058-250 4388) of contact opnemen met Inge van der Zee van de BFVW op haar mobiele nummer (06-11 40 2591).
  2. Nazorgcoördinator bellen: Uulco Hoekstra (06 – 11624450)
  3. BFVW neemt contact op met de gemeente.

Voortaan wordt de procedure opgenomen in het jaarboekje.

Filmpje kerkuilen

Koos Huizenga laat een alleraardigst filmpje zien van een kerkuilenfamilie. De nestkast is flink bezet met jongen die al redelijk groot zijn. Mooi om te zien hoe regelmatig muizen en een keer een spreeuw aangevoerd worden en hoe de verdeling van dit voedsel over de jongen verloopt. Verschillende jongen wagen zich al buiten de kast. Eentje kukelt naar beneden en wordt door de boer teruggezet. Andere vertonen soms allerlei capriolen om maar niet van de plank voor de kast te vallen.

Op de najaarsvergadering mislukte de voorstelling om technische redenen. Deze keer hebben we er extra van genoten.

Presentatie

Na de pauze geeft Abel de Boer, muskusratbestrijder bij Wetterskip Fryslân, een presentatie over predatoren. We zien beelden van de rovers opgenomen met een wilcamera en afbeeldingen van de prenten die de verschillende dieren maken in de sneeuw of modder. Abel vertelt er met veel verstand van zaken over met mooie weetjes erbij, zoals: “In harmeling (hermelijn) skyt neist de doar”. We horen interessante informatie die ons kan helpen vast te stellen welke predatoren een nest geroofd hebben. Bij wezel en hermelijn blijven de eieren vaak in de buurt van het nest achter. De bunzing en steenmarter nemen meestal de eieren mee. Hij vermeldt de afstand tussen de gaatjes die de marterachtigen met hun tanden aanbrengen in de schaal van een ei met het verschil tussen het mannetje en vrouwtje per soort; millimeterwerk. Nee, dan de vos, daarbij liggen de indrukken van de tanden 2,5 cm uit elkaar, maar ja, die zie je vaak niet, want de vos neemt het ei mee.

De presentatie was een mooi en leerzaam besluit van de vergadering.

 

 

Back To Top