skip to Main Content

 

Syds Krap opent om 19.30 uur de vergadering. Vroeger dan gewoonlijk, omdat de gastsprekers vrij vroeg willen vertrekken. Er zijn liefst 55 personen aanwezig op deze eerste vergadering van de vogelwacht in de nieuwe Colle.

Uulco Hoekstra en Dirk Henstra presenteren samen de resultaten van de weidevogels. Door het natte weer was de grutto laat met broeden, maar dat is niet ten koste gegaan van de resultaten: veel nesten en broedparen, 17% meer dan vorig jaar en het hoogste aantal van Friesland in vergelijking met de andere vogelwachten! Veel nesten zijn uitgekomen en er zijn veel jongen grootgebracht. De BTS-waarde (Bruto Territoriaal Succes) is 97%!

De kievit had het moeilijker dit jaar. Vanwege het weer hebben veel eerste legsels en jongen het niet gehaald. De vervolglegsels hebben het enigszins goed gemaakt, waardoor de resultaten vergelijkbaar zijn met vorig jaar. De scholekster zit iets in de min en de tureluur iets in de plus ten opzichte van vorig jaar.

Hulde aan de nazorgers en de boeren. Het hoge aantal plasdrasgebieden in ons rayon draagt bij aan deze goede resultaten. Wat zeker hieraan ook bijgedragen heeft, is de weinige predatie. Er waren erg veel muizen die een makkelijke(r) prooi vormden voor de verschillende roofdieren en roofvogels.

De vinders van het eerste kievitsei worden met name genoemd. Robert Thalen bij de volwassenen, eerste van de wacht én van de nieuwe gemeente en Hesseljan van Lune eerste bij de jeugd, evenals vorig jaar.

Naast het registreren van nesten en broedparen is het belangrijk andere waarnemingen in het veld in te voeren in de app van de BFVW: gevallen van predatie, waarnemingen van vogels ter plaatse en vooral broedparen van de andere weidevogels. De volgende vogels werden als broedpaar geregistreerd: graspieper (27), kuifeend (25), slobeend (22), gele kwikstaart (20), kluut (17), kleine plevier (4). Vooral de slobeend is achteruitgegaan. Gelukkig gaan steeds meer nazorgers dit soort registraties doen, maar nog niet iedereen. Dirk en Uulco roepen op dit vooral te doen en te blijven doen.

Harry Huizenga doet verslag van de broedzorg (nestkasten). Het is een gemiddeld jaar geweest. Er zijn 980 jonge vogels uitgevlogen. Er waren weinig tot geen tweede legsels. De ringmus en de boomkruiper nemen af, de pimpelmees doet het iets beter en de rest schommelt rond dezelfde aantallen als vorig jaar. Voor de gekraagde roodstaart zullen speciale nestkasten opgehangen worden, waarmee we hopen op betere resultaten voor deze vogel.

De grote bonte specht blijft de nestkasten als trommel gebruiken om de aandacht te trekken en indruk te maken op de vrouwtjes. Hoe meer blik erop zit hoe beter lijkt het wel, want dat gaat er uiteindelijk ook aan. Het zorgt voor veel schade. De proef in Burum met pvc-nestkasten is geslaagd en kan een oplossing vormen. Wel moeten er aan de achterkant ventilatiesleuven aangebracht worden, anders wordt het te warm voor de jongen.

In het kader van de actie ‘Bloeiende Bollen voor Burgers en Bijen in Buitenpost en Kollum’ zijn er in ‘It Paradyske’ twintig nieuwe nestkasten opgehangen. Harry zoekt voor dit nieuwe rayon nog een broedzorger(ster) die de kasten wil controleren.

De gemeente Achtkarspelen heeft geld uitgetrokken om nestkastjes voor de pimpelmees en de koolmees uit te delen aan inwoners, scholen en bedrijven om de gevreesde opkomst van de eikenprocessierups tegen te gaan. De gemeente wil gebruik maken van de lokale kennis van de vogelwachten. Dit biedt voor ons perspectieven om ook mensen in Buitenpost actief te betrekken bij de broedzorg.

Willem van der Kooij doet verslag van de resultaten bij de zwaluwen. Achtereenvolgens passeren de gierzwaluw, de huiszwaluw, de boerenzwaluw en de oeverzwaluw de revue voor de rayons: Augsbuurt, Burum, Kollum, Kollumeroord, Kollumerpomp, Munnekezijl en Warfstermolen. In grote lijnen zien we bij de gierzwaluw een daling, bij de huiszwaluwen een lichte daling, bij de boerenzwaluwen een daling ten opzichte van de twee voorgaande jaren, maar over iets ruimere tijd gezien is die terug op het niveau van 2013 à 2014. Er waren geen meldingen van oeverzwaluwnesten.

Tegen de verwachting in vond Klaas de Vries relatief veel nieuwe nestplaatsen van gierzwaluwen in Kollum: 52 van de 92 invliegopeningen. Vanaf 2017 zijn er 144 nestplaatsen geregistreerd. Dit betekent dat er beduidend meer broedende gierzwaluwen in Kollum zijn dan gedacht op basis van de periodieke tellingen of vluchttellingen die we naast de nesttellingen blijven uitvoeren.

Door de vele muizen was het een topjaar voor de kerkuilen. Koos Huizenga vertelt dat er in november nog een broedgeval was voor de derde keer! Van de 80 kasten waren er 35 bezet met 43 broedsels. Gemiddeld waren er 4,4 jongen per nest, een zeer hoog aantal.

Aan de hand van een serie foto’s doet Doeke Dam verslag van de activiteiten die georganiseerd zijn voor de jeugd.  De commissie is blij met de medewerking die ze krijgt van de nazorgers als ze met de jeugd het veld in gaan en met name ook van de ouders die helpen bij het vervoer bij de verschillende activiteiten.

Na de pauze geven Gerrit Krottje en Hendrik Koster van ‘It Fryske Gea’ een presentatie over hun havikproject. Een van de havikparen met bezet nest die ze met camera’s gevolgd hebben, zat in De Bulten, het bos bij Kollumeroudzijl dat door de vogelwacht beheerd wordt. Gerrit vertelt over het project in het algemeen. Dat is gestart in 2013. Aanvankelijk werden veel gegevens verzameld op basis van veren die de vogels door de rui verliezen. De laatste jaren zijn camera’s als bron van informatie daarbij gekomen. Achtereenvolgens vertelt hij over: reproductie of nestsucces, plaats- en partnertrouw, prooikeuze en het ruiproces.

Hendrik gaat daarna meer in het bijzonder in op het gedrag van de havik aan de hand van prachtige beelden die genomen zijn met de twee camera’s die in De Bulten geplaatst werden. We zien mooie opnamen bij het nest met opgroeiende jongen en bij de plukplek waar het mannetje de prooien neerlegt voor het vrouwtje en later voor de groot geworden jongen. Het besluit van een mooie vergadering.

 

 

 

Back To Top