skip to Main Content

De grote zaal in de Colle is op 22 februari 2019 goed bezet tijdens de jaarvergadering, die we voor het laatst in dit oude, vertrouwde vergadercentrum houden. Volgend jaar bestaat het gebouw niet meer.

Door omstandigheden neemt Harry Huizenga, onze vicevoorzitter, de taken van de voorzitter Syds Krap deze avond over.

Harry opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, waarbij de ereleden, de leden van verdienste, de pers, wethouder Jelle Boerema en gastspreker Gert de Jong met name genoemd worden.

In zijn openingstoespraak doet Harry verslag van de stand van de weidevogels in 2018 en hoe klimaat en predatiedruk daar een rol in speelden. Het oude landschap met zijn veelheid aan sloten en bermen verdwijnt steeds meer. Willen we daar nog iets van bewaren, dan moeten we ons daar extra voor inspannen. De algemene teruggang van de vier hoofdsoorten blijft doorzetten, maar onze wacht laat met zijn 15 plasdrasgebieden en goede samenwerking met de boeren ook positieve beelden zien.

Het jaarboekje is deze keer in zijn geheel in vierkleurendruk gemaakt en dit zal in de toekomst zo blijven.

Er wordt een moment stilte in acht genomen waarin we de leden die het afgelopen vergaderjaar overleden zijn, herdenken.

Met de nieuwe bestuursleden erbij is het bestuur weer compleet.

De BFVW krijgt in maart dit jaar een nieuwe voorzitter. We hopen de samenwerking met de bond op een goede manier te kunnen voortzetten.

De procedure voor het vinden van het eerste kievitsei is dezelfde als vorig jaar met dien verstande dat het eerste ei van de gemeente nu Noardeast-Fryslân betreft en daar gemeld moet worden.

De voorzitter gaat over naar de agenda.

 

Er zijn geen ingekomen stukken. Huishoudelijk wordt medegedeeld, dat twee keer koffie en één keer consumptie in de zaal gratis zijn en dat bestellingen aan de bar voor eigen rekening zijn. Op 16 maart 2019 is de Himmeldei. De start is zoals gebruikelijk bij de jachthaven. Op 18 mei 2019 is er een excursie naar de Twijzelermieden. Men kan zich alvast aanmelden.

Het jaarverslag 2018 en de notulen van de jaarvergadering op 23 februari 2018 worden goedgekeurd.

De vereniging heeft haar privacybeleid vastgesteld en in het jaarboekje opgenomen en ook op de site gezet.

De verslagen van: de nazorg, de verschillende werkgroepen, de vergaderingen en de bijeenkomsten en van de Vliegende Brigade die in het jaarboekje zijn opgenomen worden aan de orde gesteld en afgesloten met een dankwoord aan de samenstellers en de actieve leden binnen deze groepen. Jan Medenblik en Koos Huizenga worden bedankt voor alle tijd die zij steken in het onmisbare contact met de boeren in het kader van de Skriezekrite.

 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht. Hij legt uit dat de bijdrage aan Vogelwacht Kollum e.o. van Vogelwacht Buitenpost bij de opheffing en overgang naar onze wacht verdeeld over vier jaar bij de baten geboekt wordt. Mocht Vogelwacht Buitenpost binnen vier jaar een herstart beleven, dan gaat het resterende bedrag retour als startkapitaal voor de nieuwe vereniging. De vergadering verleent het bestuur decharge.

De kascommissie is vol lof over het professionele financiële beheer en verleent decharge. Hans van der Werff treedt af en Auke-Johan Plantinga wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie.

 

Het jaarboekje ziet er in vierkleurendruk prachtig uit. Dankzij de financiële bijdrage van de bestaande en  van een aantal nieuwe adverteerders is het weer gelukt er een mooi bewaarexemplaar van te maken. Jan Hoving wordt extra bedankt voor het vele werk dat hij elk jaar, dit is de 29ste keer, verricht om het boekje samen te stellen en te laten produceren.

 

Klaas de Vries licht agendapunt 8, beleidsplan BFVW, toe en verzorgt agendapunt 9, bestuursverkiezing.

De BFVW heeft voor de komende vijf jaar een nieuw conceptbeleidsplan samengesteld. Dit plan is voorbereid door een projectgroep bestaande uit een vijftal leden van verschillende vogelwachten plus enkele medewerkers van de bond. Syds Krap was een van de leden van de projectgroep. Het beleidsplan zal in de ALV van de bond op 1 maart 2019 vastgesteld worden. Vooraf konden amendementen ingediend worden. Het bestuur heeft twee amendementen ingediend. De eerste raakt meer een detailkwestie en gaat over het doel van het werk van de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De tweede is belangrijker en gaat over het schudden van eieren ter voorkoming van uitbreiding van populaties roofvogels in weidevogelgebieden. Dat je het landschap aanpast door bomen te kappen om nestgelegenheid voor roofvogels weg te nemen en riet wegmaait om kiekendieven niet aan te trekken, wat het conceptbeleidsplan ook noemt, vinden we prima, maar het verstoren van nesten van roofvogels vinden wij moeilijk te rijmen met het beschermingswerk dat wij aan de broedzorg besteden. De amendementen worden door de vergadering zonder commentaar ter kennisgeving aangenomen.

Harry Huizenga en Germ Hoekstra zijn als bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Harry heeft in de acht jaar dat hij in het bestuur zit veel werk verzet en dat niet alleen voor de broedzorg die zijn grootste taak is. Prachtig dat hij zich de komende jaren blijft inzetten voor de vereniging. Gelukkig stelt ook Germ zich herkiesbaar en kunnen we gebruik blijven maken van zijn vakkennis, vaak vergezeld met de nodige humor.

René van der Ploeg is tussentijds afgetreden. Hij kon het bestuurswerk moeilijk combineren met zijn baan met onregelmatige werktijden en zijn andere drukke werkzaamheden.

Jacco Jongejan wordt voorgedragen en gekozen als nieuw bestuurslid. Hij vervangt René al een aantal maanden en neemt de publiciteitstaak over. Hij is al druk bezig en raakt al aardig ingewerkt.

Dirk Henstra draait inmiddels al een jaar mee en wordt nu officieel gekozen als nazorgcoördinator met als hoofdtaak het rayon Buitenpost. Dirk heeft een poosje samengewerkt met Floyd Tjeerdsma in een duobaan in het bestuur. Toen Floyd aangaf te willen stoppen, heeft Dirk aangeboden om het bestuurswerk alleen te doen, waar we heel blij mee zijn. Mede dankzij het werk van Floyd en vooral Dirk is de overgang van Vogelwacht Buitenpost soepel verlopen.

 

In de rondvraag wordt erop gewezen dat de nestkastjes in de volkstuin  gecontroleerd moeten worden op deugdelijkheid.

 

In de pauze vindt de verloting plaats en na de pauze geeft Gert de Jong, bioloog en onderzoeker, een presentatie over de gierzwaluw. Gert kent de situatie in Kollum, want hij is een keer in 2017 en een avond in 2018 bij ons op bezoek geweest om aanwijzingen te geven voor het vinden van nestplaatsen van gierzwaluwen. We krijgen veel informatie te horen over verschillende aspecten van deze vogels. Over de vele soorten gierzwaluwen, het trekgedrag met de trekroutes, over de typische bouw van de vogel met zijn korte arm- en lange handpennen en het kenmerkende vlieggedrag dat daardoor ontstaat. Over het opsporen van nesten in Amsterdam en de bescherming van de vogel aldaar. Het onderzoekswerk van Hein Verkade in Noordwijk passeert even de revue. Tussendoor vertelt Gert bijzonderheden zoals het eten van de vogelnestjes van een bepaalde gierzwaluwsoort in China. Over het nut en broedsucces in nestkasten. Over de aantallen en het probleem om dat goed vast te stellen. Over het voedsel. En tot slot vertelt Klaas kort iets over de gegevens van de 97 nesten die wij tot nu toe in Kollum gevonden hebben. Er komt heel veel voorbij. Gert vertelde een leerzaam verhaal. We hadden met recht een bioloog en onderzoeker aan het woord.

 

Harry bedankt Gert en sluit de vergadering.

 

Back To Top