skip to Main Content

Steltkluut, Watersnip, Kemphaan en Bruine Kiekendief broedvogels in Sjoukjemuoisgat

(Foto Steltkluut: M.D. Hollander)

Een broedende Steltkluut in Sjoukjemuoisgat bij Kollum was niet de enige bijzonderheid dit seizoen, maar wel de grootste! Ook een Watersnip, twee Kemphanen en een Bruine kiekendief hebben in 2017 in dit mooie natuurgebied gebroed, naast vele andere vogels.

Dit jaar werd niet al het riet gesneden, maar heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven een deel te laten staan. Het succes was meteen aanwezig: de Bruine kiekendief bouwde er een nest.

Zeer bijzonder was de broedende Steltkluut. Het nest van de Steltkluut is uitgekomen. Jan Medenblik, beheerregisseur bij de Skriezekrite Buitenpost – Kollum, heeft de oudervogels regelmatig alarmerend waargenomen.

Het nest van de Bruine kiekendief is waarschijnlijk gepredeerd. Na een tijdje was het nestindicerend gedrag verdwenen. Het paartje is regelmatig jagend in en rond het gebied te zien.

Overzicht broedgevallen Sjoukjemuoisgat 2017

Soort

Aantal nesten

Soort

Aantal nesten

Grutto

4

Zomertaling

2

Tureluur

9

Krakeend

10

Kluut

10

Slobeend

5

Steltkluut

1

Bergeend

4

Kemphaan

2

Tafeleend

7

Kleine plevier

2

Kuifeend

7

Kievit

9

Wintertaling

2

Scholekster

7

Brandgans

3

Watersnip

1

Grote Canadese gans

2

Witte kwikstaart

6

Nijlgans

1

Gele kwikstaart

5

Grauwe gans

5

Kneu

1

Knobbelzwaan

1

Grauwe Gors

6

Kokmeeuw

1

Graspieper

5

Visdief

3

Meerkoet

8

Bruine kiekendief

1

Fuut

3

Kwartel

1

 

 

Sjoukjemuoisgat is een natuurreservaat van circa 40 ha. dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd. In 2008 is het gebied opnieuw ingericht, waarbij de oude, dichtgeslibde slenken en prielen hersteld zijn. Met de vrijkomende grond is een dijk om het gebied gelegd. Het terrein heeft een eigen waterpeil gekregen, dat is afgestemd op de ontwikkeling van vegetatie waarbij kwelinvloeden een belangrijke rol spelen. In de slenken is naast het open water vooral rietbegroeiing ontstaan. De sloten in het gebied zijn voorzien van natuurvriendelijke oevers. Op de hogere percelen is een geschikt weidevogelbiotoop gecreëerd.

 

 

Back To Top