skip to Main Content

De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) krijgt een ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren . De provincie verleent deze ontheffing zoals gevraagd voor 2013, 2014 en 2015. Dit heeft de provincie de BFVW via bijgaande documenten laten weten. De BFVW krijgt voor 2013 een ontheffing voor het zoeken en rapen van maximaal 6307 kievitseieren.

 

Bijlage 1 bij besluit van gedeputeerde staten van 29 januari 2013, kenmerk 1039993.

Voorschriften behorende bij de bij besluit van 22 januari 2013, kenmerk 1039993, aan de Bond van Friese VogelWachten verleende ontheffing ten behoeve van het zoeken en rapen van kievitseieren.

1. De BFVW verleent uitsluitend aan leden van lokale vogelwachten, die bij de BFVW zijn aangesloten, die daartoe een verzoek hebben ingediend en die schriftelijk hebben verklaard zich te houden aan de verplichtingen als vermeld in het als bijlage 2 aan deze ontheffing gehechte model van een (jaarlijks te sluiten) Nazorgovereenkomst (Inlegvel bij de eierzoekkaart/ nazorgpas), toestemming voor het zoeken en rapen van kievitseieren, door afgifte per lid van een persoonsgebonden en van een uniek nummer voorziene eierzoekkaart/nazorgpas. In de Nazorgovereenkomst, die onderdeel uitmaakt van de eierzoekkaart/ nazorgpas dient in ieder geval de bepaling te worden opgenomen dat elke houder van een eierzoekkaart/nazorgpas persoonlijk verantwoordelijk is voor de nazorg in zijn eigen nazorggebied (rayon) danwel in dat gebied actief en aantoonbaar zorg draagt voor de nazorg en dat hij/zij alle gegevens registreert zoals vermeld in het als bijlage 3 aan deze ontheffing gehechte model van een Invulformulier voor de nazorg.

1a. De BFVW maakt gebruik van het Registratiesysteem rapen kievitseieren, zoals omschreven in bijlage 1a bij dit besluit. De BFVW zorgt tijdig vóór aanvang van de raapperiode voor een instructie aan de houders van een eierzoekkaart /nazorgpas over de werking van het Registratiesysteem en de verplichtingen zoals omschreven in voorschrift 1a van bijlage 2.

2. Slechts een houder van een eierzoekkaart/nazorgpas, die deze kaart bij zich draagt, mag kievitseieren rapen, uitsluitend in de periode van 1 tot en met 31 maart, dat wil zeggen tot 1 april, 0.00 uur, en uitsluitend indien hij/zij zich houdt aan de verplichtingen genoemd in de Nazorgovereenkomst. Degene die voor het eerst een eierzoekkaart/nazorgpas ontvangt mag in het jaar dat hij/zij de kaart/pas ontvangt slechts zoeken, rapen en beschermen in tegenwoordigheid van één of meerdere houders van een kaart/pas, die reeds minimaal één jaar houder is/zijn.

3. Het rapen van meer dan 6307 eieren is niet toegestaan. De houder van een eierzoekkaart/nazorgpas raapt niet meer dan 15 kievitseieren.

4. Het is verboden zich bij het zoeken en rapen van kievitseieren zich door één of meer honden te doen vergezellen.

5. Een eierzoekkaart/nazorgpas wordt niet verstrekt indien in enig voorafgaand jaar niet is voldaan aan de op grond van artikel 60, derde lid, van de Flora- en faunawet, verplichte beschermingsactiviteiten, indien de verplichtingen als vermeld in het als bijlage 2 aan deze ontheffing gehechte model van een Nazorgovereenkomst niet worden nagekomen of indien misbruik, verkeerd gebruik of andere onregelmatigheden zijn geconstateerd.

6. De BFVW registreert de verstrekte eierzoekkaarten/nazorgpassen en de nazorgers per rayon en het aantal geraapte eieren. De BFVW brengt in de nazorgperiode het aantal broedparen alsmede de aard en omvang van de nestbeschermingsactiviteiten in relatie tot de landbouwactiviteiten in kaart.

7. Uiterlijk 1 oktober van elk jaar worden de gegevens bedoeld onder 6 aan gedeputeerde staten van Fryslân ter beschikking gesteld.

8. Het zoeken en rapen van kievitseieren is niet toegestaan in terreinen van Staatsbosbeheer en  Natuurmonumenten en van andere grondeigenaren/-gebruikers voorzover deze dit op privaatrechtelijk kenbare wijze hebben aangegeven.

9. Het zoeken en rapen van kievitseieren is niet toegestaan in terreinen die worden beheerd door een erkende organisatie voor wie uitsluitend het zoeken is toegestaan.

10. Het zoeken en rapen van kievitseieren in ganzenfoerageergebieden is slechts toegestaan van 16.30 uur tot zonsondergang. De ganzenfoerageergebieden staan aangegeven op www.fryslan.nl (Kaarten en cijfers).

11. Het zoeken en rapen van kievitseieren is niet toegestaan in zgn. speciale beschermingszones, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage 4 aan deze ontheffing is gehecht. De speciale beschermingszones staan voorts aangegeven op www.fryslan.nl (Kaarten en cijfers).

12. De beperkingen en voorschriften bedoeld onder 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 en 11 dienen te worden vermeld in de Nazorgovereenkomst bij de eierzoekkaart/nazorgpas.

13. De periode gedurende welke het zoeken en rapen is toegestaan kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, door ons worden beperkt.

Back To Top