skip to Main Content

KOLLUM – Een iets andere aanpak van aankondigen van de jaarvergadering van  de Vogelwacht Kollum zorgde ervoor dat De Colle vrijdagavonduitstekend gevuld was met belangstellenden. Zo’n honderd bezoekers waren er getuige van dat Hendrik Poortinga na vijftien jaar bestuurslid afscheid nam als erelid van de Wacht Kollum.

In zijn openingswoord verwoordde voorzitter Krap het gevoel dat bij vele mensen momenteel leeft dat het na een paar winterse periodes tijd wordt om het voorjaar te begroeten. Vele vogelsoorten zijn al bezig zich op het komende seizoen voor te bereiden en laten zien dat de voorjaarshormonen beginnen te werken. Ook enkele kritische noten kwamen voorbij doordat sommige organisaties vragen om geen eieren te rapen, maar gelukkig hebben die niet de meeste kennis van ons systeem, aldus Krap. Onder die kritiek valt ook het subsidiebeleid in onze provincie, omdat er te veel geld in gebieden wordt gestoken waar door allerhande oorzaken geen vogels meer aanwezig zijn. Na een gesprek met Gedeputeerde kramer is besloten dat er intensief wordt naar gekeken en dat er meer op resultaat gestuurd gaat worden. Binnen de Skriezekrite Kollum-Buitenpost is het aantal broedparen redelijk stabiel, alleen de scholekster gaat zeer snel achteruit. De alarmtellers telden vorig jaar een flink aantal jongen en dus is het te hopen dat er een flink aantal broedparen bij zal komen. Vele vrijwilligers zijn er jaarlijks mee bezig om alles in goede banen te leiden, maar de vergrijzing slaat ook hier toe en is er vraag naar jonge mensen die in de nazorg mee willen draaien. De voorzitter was blij dat er weer een vliegende brigade is gekomen die in actie zijn geweest op een aantal maïspercelen.

Veel kritiek had voorzitter Krap op de organisaties die in hun wijsheid besloten hebben het aantal ganzen in Nederland met 500.000 te verminderen. Hij begreep ook wel dat er niet tot in den treure schade kan worden vergoed, maar het terugbrengen moet in het broedseizoen gebeuren en dat is een zeer ongewenste verstoring in de verschillende terreinen en dan met name voor de andere aanwezige vogels. Vele miljarden worden gebruikt om een bank te redden, maar is het dan niet mogelijk om op een verantwoorde manier ganzen op te vangen die recht hebben op een plek om te overwinteren net zoals de boeren recht hebben op een vergoeding. Als Vogelwacht moeten wij ons sterk maken en onze politieke vertegenwoordigers er op wijzen dat deze verantwoording er is, aldus Krap. Het wordt een druk jaar voor de Vogelwacht Kollum, want naast alle vaste activiteiten is er binnenkort een Himmeldei, samen met de watersportvereniging en in juni vindt in Kollum de Provinciale Jeugdvogelwachtdag plaats waar 300 kinderen  met begeleiders uit de hele provincie worden verwacht, een klus waar vele vrijwilligers bij nodig zijn. Laten we er met z’n allen weer een mooi en vogelrijk jaar van maken, zo sloot hij zijn betoog.

De agenda werd binnen tien minuten afgewerkt tot het punt bestuursverkiezing. Daarin stond dat Corrie Steringa en Hendrik Poortinga periodiek aftredend waren, waarbij de eerste herkiesbaar was en de tweede niet. Het bestuur had inmiddels een vervanger gevonden in de persoon van Willem  v.d. Kooj, een man die in de agrarische sector zit en waar men verheugd over was zo iemand weer binnen te halen. Hendrik Poortinga was de man van de zwaluwen, de jeugdcursussen en vele andere dingen. Krap vond het dan ook jammer dat zo’n man stopt, maar zijn besluit werd uiteraard gerespecteerd. Poortinga vond het tijd worden om wat meer vrije tijd te krijgen en van de kleinkinderen te genieten. Sinds 1998 was hij bezig binnen het bestuur en de vergadering werd dan ook gevraagd om hem te benoemen tot erelid van de Vogelwacht Kollum. Een daverend applaus was de instemming voor deze voordracht zodat Poortinga even later de Sulveren Ljip kon worden opgespeld en natuurlijk de bijbehoren oorkonde kon worden uitgereikt.

Na de pauze met de grote verloting kreeg gastspreker Ruurd Jelle van der Leij uit Grouw het woord met een collectie foto’s van allerlei vogels. Als natuurfotograaf, met een prachtig verhaal,  liet hij merken verstand van zaken te hebben, want de ene foto was nog mooier dan de andere en de zaal keek en luisterde dan ook ademloos toe.

Na dit alles was het laatste woord aan de voorzitter die een ieder bedankte voor de aanwezigheid en daarna de vergadering sloot.

Back To Top