skip to Main Content

De ganzen krijgen in de wintermaanden meer rust. Het aantal ganzen in de zomer wordt verminderd. De schade aan de landbouw blijft vergoed. Dit zijn drie maatregelen uit de notitie ‘Gans in balans’ waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd. In de notitie staat de Friese uitwerking van het landelijke ganzenakkoord tussen de Ganzen-7 en alle provincies. Provinciale Staten behandelen deze notitie in april.

Trekganzen

Binnen Nederland is Fryslân de provincie met de meeste ganzen in de winter. Deze winterganzen, ook wel trekganzen genoemd, krijgen voortaan extra bescherming. Voor deze trekganzen wordt een rustperiode ingesteld vanaf 1 november tot 1 maart. Voor een aantal later vertrekkende soorten trekganzen worden rustgebieden begrensd tot in de maand juni. De huidige ganzenfoerageergebieden komen te vervallen en kunnen worden herbegrensd tot rustgebieden. Hiermee vervallen de vaste beheervergoedingen, maar de schade wordt wel vergoed. Voor deze rustgebieden wordt geprobeerd een extra bijdrage te ontvangen via een Europese financiële bijdrage. Buiten de rustperiode en de rustgebieden mogen ganzen twee maanden langer verjaagd en bejaagd worden.

Standganzen

Het aantal ganzen dat in Fryslân broedt is relatief klein vergeleken met andere provincies. Deze zogenaamde standganzen worden in aantal terug gebracht evenals de exoten. Voor het verkleinen van de aantallen standganzen worden de maatregelen uit het zogenaamde Maatwerkplan Grauwe ganzen uit 2010 nog verder aangescherpt.

Ganzenakkoord

Eind vorig jaar hebben de gezamenlijke provincies (IPO) een ganzenakkoord gesloten met de zogenaamde Ganzen-7. In de Ganzen-7 zijn vertegenwoordigd de Land- en Tuinbouworganisatie, Boerennatuur, Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Vogelbescherming. De jagersverenigingen staan niet achter het akkoord. Zij zijn wel bereid enkele onderdelen van het akkoord mee uit te voeren.

De coördinatie van de uitvoering zit bij de Faunabeheereenheid en nieuw is daarbij het Ganzenafstemmingskader (GAK). In het GAK zitten alle Ganzen-7 partijen en de jagers. Zij coördineren de uitvoering van de meeste maatregelen om de standganzenpopulatie te verkleinen.

In het ganzenakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de schadevergoedingen aan de landbouw en over de financiering van de maatregelen om de standganzen te reduceren. Vanaf 1 november 2013 gaat de winterrustperiode in en ondertussen worden de maatregelen voor beperking van het aantal standganzen zoveel mogelijk al uitgevoerd.

Back To Top