skip to Main Content

 

Voor de foto's klik HIER.

Syds Krap heet de circa 40 aanwezigen welkom, speciaal de nieuwe leden uit Buitenpost en Jan de Boer die na de pauze de presentatie zal verzorgen. Tot nu toe hebben 18 personen uit Buitenpost zich aangemeld als lid. Syds geeft al snel het woord aan Uulco Hoekstra die de vergadering verder leidt.

Uulco stelt zichzelf eerst voor. Hij heeft de taak van Sander Kuipers overgenomen en het is zijn eerste optreden als nazorgcoördinator. Op heldere wijze geeft hij uitleg over de nieuwe app van de BFVW voor de registratie van nesten en broedparen van vogels. Informatie over de alarmtelling volgt later in het seizoen.

Belangrijk bij de start van de registratie via de app is het verschil tussen de bovenste blauwe balk en de onderste. De bovenste blauwe balk is het beginpunt voor de registratie van broedparen en nesten van weidevogels en andere vogelsoorten waarvan de vogelwachter de positie vastlegt (o.a. de nazorg). De onderste blauwe balk is bedoeld voor de broedzorg (nestkasten waarvan de locaties van te voren in het systeem al ingevoerd zijn). De instructie van de nieuwe app is na te lezen via: [Handleiding – Vogelwacht App]

Bewerking van een eenmaal ingevoerde registratie kan alleen via het computerprogramma. De correspondentie tussen invoering van gegevens via de app en de computer wat betreft de soorten vogels klopt niet: in de app kun je meer vogelsoorten invoeren dan via de computer, dus die vind je daar niet terug en kun je niet achteraf bewerken. Dat moet nog aangepast worden, zoals nog meer zaken in de app aangepast zullen worden. Tot slot laat Uulco de indeling in rayons zien, nu met rayon Buitenpost erbij.

Jan Medenblik geeft uitleg over de regels en voorwaarden van de verschillende soorten beheervormen. De powerpointpresentatie van Jan is te downloaden via: [Weidevogelbeheer 2018]

Legselbeheer.

De vraag aan de nazorgers hierbij is om, wanneer er zich tijdens het broedseizoen wijzigingen voordoen op ingetekende of niet ingetekende percelen, dit even bij de boer te melden. Dat wordt dan op het bureau NFW gewijzigd.

Beheer uitgesteld maaien.

Jan zou het liefst zien dat het legselbeheer afgeschaft werd en het te besteden geld opgenomen zou worden onder uitgesteld maaien. Dat is een veel betere regeling.

Vernatting.

De provincie Fryslân stelt veel geld ter beschikking voor de vernatting van het weidevogelgebied. Dit jaar € 280.000 voor plasdras, hoger slootpeil en voor inrichtingskosten als stuwen, dammen, solarpompen e.d. In het gebied van onze wacht hebben enkele beheerders zich aangemeld. Jammer dat door de trage afhandeling bij de provincie het in veel gevallen niet meer dit broedseizoen te verwezenlijken is.

Uit het verhaal van Jan wordt duidelijk dat de vogelwachters in het ANLB 2016 een nog belangrijker taak gekregen hebben. De inventarisaties van de nazorgers zijn nodig om het beheer vast te stellen en te bepalen wanneer een perceel kan worden bewerkt. Als nazorger zou je minimaal één keer per week door je gebied moeten lopen. Regelmatig contact met de boer is van groot belang.

Alarmtelling.

Er zal weer in drie rondes geteld worden. Eventueel volgt er een vierde ronde. De data worden door de BFVW bepaald, jammer genoeg. Het zou beter zijn dit aan de wachten over te laten of in ieder geval per regio te regelen in verband met verschillen tussen de gebieden. Tot slot doet Jan een oproep voor aanmelding als alarmteller. Er zijn dringend meer tellers nodig. Men krijgt er ook een kleine vergoeding voor.

Nog net voor de voorjaarsvergadering, dinsdag 27 maart, heeft Jilt Bremer het eerste kievitsei van de wacht gevonden. Van Uulco neemt hij de wisselbeker en een bos bloemen in ontvangst. Het eerste ei van de jeugd is nog niet gevonden. Dat kan nog tot 1 april, want dan sluit het seizoen wat het eerste ei betreft.

Na de pauze geeft Jan de Boer een presentatie over moerasvogels. Deze rasechte ‘fjildman’  vertelt met veel kennis van zaken allerlei bijzonderheden over in Friesland voorkomende moerasvogels. We krijgen prachtige beelden te zien met het kenmerkende geluid van de vogels erbij. Een scala aan vogels en geluid, met groot enthousiasme toegelicht door Jan!

Voor de foto's klik HIER.

Back To Top