skip to Main Content

Ruim 100 aanwezigen spreekt voorzitter Syds Krap toe in zijn jaarrede op de jaarvergadering van Vogelwacht Kollum e.o. op 28 februari 2020.

Een jaar waarin nu eens positief nieuws over de weidevogels te vertellen valt; weliswaar niet voor alle, maar de grutto, waar het vooral om draait, laat goede resultaten zien in ons wachtrayon met liefst 15 plasdrasgebieden en nog meer ervan in de maak. Verschillende activiteiten passeren de revue waaruit blijkt hoe actief de wacht is op velerlei terrein.

De nazorg van Buitenpost hoort er nu helemaal bij en de samenwerking verloopt prima. Dat geldt eveneens voor het contact met de boeren en met de beheerregisseurs van de Noardlike Fryske Wâlden.

Voor het eerst heeft het bestuur een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Zelfs met enig succes, want aan de vergunningverlening betreffende airsoftactiviteiten in de Kollumerwaard zijn uiteindelijk voorwaarden gesteld die ervoor zouden moeten zorgen dat de daar broedende vogels niet verstoord worden.

2019 was ook een jaar van afscheid van erelid Jan Hoving en lid van verdienste Hessel Agema. Beiden hebben zich langdurig met hart en ziel ingezet voor de zaak, Jan voor de vogelwacht in het algemeen en Hessel als boer voor de weidevogels in het bijzonder. Jan Hoving is nog aan ‘zijn’ jaarboekje begonnen, maar kon het helaas niet afmaken. Renze de Wilde, een oud-collega van Jan, heeft de taak overgenomen, waar we erg blij mee zijn. Er is een moment stilte voor de leden die in 2019 overleden zijn.

De vogelwacht bestaat 74 jaar en hoopt volgend jaar haar 75-jarig jubileum te vieren. De voorbereidingen voor een jubileumboek en een feestavond zijn in gang gezet.

Er ligt een jaar met allerlei activiteiten voor ons. Skriezekrite Kollum-Buitenpost is als potentieel kerngebied opgenomen in het ‘Aanvalsplan Grutto’. Spannend wat daaruit voortkomt voor de boeren en onze wacht. Het project van de gemeente Achtkarspelen om middels plaatsing van 1000 nestkasten de eikenprocessierups te bestrijden, wordt uitgerold. De wacht doet daar ook aan mee. De Himmeldei is er weer en wel op 14 maart. Op 23 mei organiseren we een excursie naar Noarderleech.

Verschillende werkgroepen zijn al weer actief. De jeugd heeft meegewerkt aan de bergeenden die straks verloot zullen worden. Het idee is van Bertus van der Meer, die ook de constructie gemaakt heeft. De jeugd en niet te vergeten de ‘wat oudere jeugd’ heeft de afwerking verzorgd.

Er komen overal steeds meer nestkasten te hangen. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor controle van de nestkasten die in Buitenpost worden geplaatst. Aanmelding kan bij Dirk Henstra.

Gelukkig kan dit allemaal met een voltallig bestuur. Er heeft zich een kandidaat aangemeld voor de vacature die ontstaan is door het vertrek van Erik Wiersinga.

 

Na de opening wordt de agenda vlot afgewerkt. De notulen van de jaarvergadering van 2019, het jaarverslag en het financieel verslag worden goedgekeurd. De vergadering verleent de penningmeester op voorstel van de kascommissie decharge. De verslagen van de werkgroepen worden aan de orde gesteld. Al deze zaken en nog veel meer is opgenomen in het jaarboekje van de vogelwacht. Renze de Wilde, die vanavond niet aanwezig  kan zijn, wordt bedankt voor de overname van de werkzaamheden hieraan. Klaas de Vries wordt bedankt voor het vele extra werk dit keer aan het boekje en krijgt een mooi boeket bloemen.

De kascommissie wordt ververst: Doeke Dam volgt Gerben Heslinga op.

Erik Wiersinga wordt bedankt voor zijn inzet als bestuurslid gedurende acht jaar. Het bestuur zal zijn bijdrage en puntige humor gaan missen. Ook hij krijgt een boeket. Erik spreekt de vergadering even kort toe.

Hans van der Werff volgt Erik op, waarmee het bestuur met negen personen weer compleet is. Hans stelt zich voor aan de vergadering en ontvangt als welkom in het bestuur een boeket bloemen.

Doeke Dam vertelt welke activiteiten op stapel staan voor de jeugd: vogelwachtdag op 13 juni a.s. in Nijbeets, met een schoolklas onder begeleiding van ervaren nazorgers het veld in en een cursus roofvogels herkennen.

Syds wijst op de regels voor het vinden van het eerste kievitsei. De spelregels met de actuele gegevens voor de melding van het eerste ei worden de actieve leden gemaild en komen op de site van de vogelwacht.

In de rondvraag wordt gemeld dat het op de site van de BFVW niet mogelijk is de nazorgpas op te vragen. Snelle actie wordt toegezegd. Verder is er een vraag naar de eventuele extra inzet van de gemeente Noardeast-Fryslân ter bestrijding van de eikenprocessierups. Voor zover bekend is dat niet het geval. De rups is wel in onze gemeente gesignaleerd.

 

In de pauze vindt de verloting plaats en na de pauze wordt de film “De nieuwe wildernis” vertoond. Deze film over de Oostvaardersplassen met schitterende natuurbeelden komt op het grote doek in de nieuwe De Colle heel mooi tot zijn recht.

Back To Top