skip to Main Content

Voor de notulen van de jaarvergadering klik HIER.

Voor de foto's klik HIER.

De jaarlijkse ledenvergadering van de Vogelwacht Kollum e.o. op vrijdagavond 23 februari jl. was met circa 75 leden goed bezet. Na zijn openingstoespraak belichtte de voorzitter, Syds Krap, kort de verschillende terreinen waarop de wacht actief is. 

Dat is een breed veld: naast de nazorg van de weidevogels is er de broedzorg (zo’n 200 nestkasten), de werkgroep zwaluwen, de werkgroep kerkuilen en de werkgroep jeugd.  Binnen deze groepen zijn 150 vrijwilligers actief.

Sander Kuipers nam na 12 jaar afscheid als bestuurslid. Sander heeft in al die jaren ontzettend veel werk verricht als coördinator van de nazorg. Een van zijn grote verdiensten is de omzetting van papieren registratie naar digitale verwerking van de nazorggegevens, zowel op provinciaal niveau als voor de eigen wacht. Door hem was de wacht Kollum een voortrekker op dit gebied. Hij werd dan ook terecht als erelid benoemd. Trots liet hij zich het bijbehorende speldje opspelden.

De wacht geeft elk jaar een mooi jaarboekje uit. Al vele, vele jaren wordt dit gerealiseerd door Jan Hoving, die daarvoor ook in het zonnetje werd gezet.

De voorzitter, die gelukkig herkiesbaar was en voor vier jaar bijtekent, informeert de vergadering over de situatie van de Vogelwacht Buitenpost. Door gebrek aan opvolging van bestuursleden zal de wacht Buitenpost opgeheven worden. Dat is erg jammer! Vogelwacht Buitenpost heeft Vogelwacht Kollum e.o. benaderd met de vraag of zij hun activiteiten, met name de nazorg, wil overnemen.  De leden van de wacht Buitenpost zullen dan gevraagd worden om lid te worden van Vogelwacht Kollum e.o. Het is de bedoeling dat de vacature in het bestuur op den duur door ‘Buitenpost’ vervuld zal worden.

Doeke Dam presenteerde de plannen die de werkgroep jeugd voor 2018 gemaakt heeft. Op vijf momenten in het jaar worden er voor de jeugd activiteiten georganiseerd om hen liefde en kennis voor de natuur bij te brengen. Een van de hoogtepunten is een vogelherkenningscursus die dit jaar over roofvogels zal gaan.

Er volgde een korte discussie over het plan van de BFVW om een broedmachine in te zetten voor de instandhouding van de weidevogels, een plan waar Vogelwacht Kollum e.o. pertinent tegen is. Daarin werd zij door de vergadering gesteund en ook door Vogelwacht Veenklooster die vertegenwoordigd was.

In de pauze was er een verloting met mooie prijzen. Daarna hield de heer Jan Jelle Jongsma, districtshoofd bij het Fryske Gea een boeiend en informatief verhaal over de verschillende gebieden van het Gea in Noord-Friesland.

Voor de foto's klik HIER.

Voor de notulen van de jaarvergadering klik HIER.

Back To Top