skip to Main Content

KOLLUM – Een bijna volle zaal met belangstellenden was getuige van de jaarvergadering van de Vogelwacht Kollum. Belangstellend werd geluisterd naar de openingstoespraak van voorzitter Krap die van een mooi jaar voor de Vogelwacht sprak, met als hoogtepunt de Jeugdvogelwachtdag. Teleurstellend was natuurlijk het eierrapen, waardoor de kou en de droogte vorig jaar het eerste kievitsei  pas na sluitingstijd, tijdens de nazorg, werd gevonden en de beker in de kast bleef. Vorig seizoen is bij de nazorg de eerste ervaring opgedaan met de APP voor de registratie van de nesten en broedparen. Een paar deskundige nazorgers uit de Trynwalden en tegelijkertijd digitale deskundigen hebben een programma ontwikkeld waarbij je in het veld de registratie doet en dan zodra je thuis bent al op het scherm van de computer kunt zien waar het nest is. De techniek staat voor niks. Predatie is het voorbije seizoen toch wel weer ernstig geweest, met nam in het noorden van het wachtgebied heeft Reintje op plekken weer genadeloos toegeslagen. Bij Hessel Agema is 70% van alle nesten gepredeerd, een diep triest gebeuren. Zoveel beschermingmaatregelen en dan is het resultaat daarbij vergeleken veel te klein. Toch maar weer met de WBE om tafel om te kijken of er intensiever op onze grootste predator gejaagd kan worden, aldus Krap. Verder maakte hij zich zorgen over het in 2015 vrijkomen van de melkquotum. Vele grote investeringen worden er gedaan in het buitengebied waardoor de productie omhoog moet en Krap vreest dat dat ten koste van de weidevogels zal gaan. Laten we hopen dat er ruimte overblijft voor waar de wacht Kollum en omstreken voor staat, een goed klimaat voor weidevogels, maar ook voor alle andere soorten waar door onze wacht aandacht wordt besteed. Zwaluwen, kerkuilen en andere vogels vragen in dit dichtbevolkte land steeds weer om bescherming en hulp bij het vinden van de juiste broedbiotoop, aldus Krap. Zijn betoog werd besloten met een oproep om genoeg liefhebbers aan te trekken om het werk van de Vogelwacht Kollum door te zetten.

De vergaderpunten werden daarna in een hoog tempo doorgenomen en goedgekeurd. Bij het punt kascommissie werd Starkenburg bedankt voor zijn deelname en Hans van der Werf gekozen tot nieuw lid van die commissie. De bestuursleden Krap en Kuipers waren periodiek aftredend en herkiesbaar wat met applaus werd begroet, beiden kregen dan ook een bloemetje. Binnen een half uur was de vergadering klaar waarna er werd gepauzeerd en de loten voor de verloting werden verkocht.

Na de pauze was het woord en beeld aan Marcel van Kammen uit Noordbergum. Als geboren Westereender had hij als hobby fotograveren waar hij later zijn beroep van heeft gemaakt. Hij kwam met een lezing over een reisje rond de wereld: Van de Valom tot Miami. Een prachtige fotoserie over allerlei gedierte gelardeerd met echte Westereender humor. De volle zaal genoot van zijn verhaal en een daverend applaus was dan ook zijn beloning, waarna voorzitter Krap de vergadering sloot.

Back To Top