skip to Main Content

Vogelwacht Kollum presenteert nieuwe website

Tijdens de vrijdag 17 februari gehouden jaarvergadering werd een nieuwe website geopend van de Vogelwacht Kollum. De laatste tijd is er door het bedrijf SemWeb uit Kollum hard gewerkt om in samenspraak met enkele bestuursleden van de wacht een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Age Harm Hilboezen van SemWeb presenteerde tijdens vergadering de nieuwe website op een mega groot scherm en de vele aanwezigen waren van mening dat er een prachtige site is gekomen die alle toetsen der kritiek kan weerstaan. De Vogelwacht Kollum probeert op deze manier om de natuur dichter bij de mensen te brengen zodat ook niet-leden kunnen zien waar de wacht overal mee bezig is.

In zijn openingswoord haalde voorzitter Krap ook de recessie aan. Ook in het werk van de vogelwacht merken we de bezuinigingen, met name rond de vergoedingen aan de boeren voor het uitgevoerde weidevogelbeheer staat onder druk. Geen uitbreiding meer van de hectaren beheersgebied, of het moet uit eigen middelen gezocht worden. Net nu het goed gaat met het beheer, de betrokken boeren zijn enthousiast en er komen aanvragen binnen om het beheergebied uit te breiden. We gaan hierover nog in gesprek met het hoofdbestuur, het probleem is al bij hun bekend. Maar ook de professionele organisaties staan onder druk, ook hiervoor is minder geld beschikbaar. Gelukkig wordt binnen de vogelwacht het werk door vrijwilligers gedaan, laten we er vanuit gaan dat dit in elk geval door kan gaan, aldus Krap. Ook werd gememoreerd dat het een druk jaar is geweest  met o.a..de organisatie van de Fryske Nazorgdag, met veel pers en publiciteit. Anto Beets in een interview op Omrop Fryslân, ons nieuwbakken erelid van vorig jaar. Gedeputeerde  Johannes Kramer kwam al om negen uur hier de Colle binnen, hij wilde echt de hele tijd meemaken. Ik heb hem een foto gebracht waar hij met een kievitskuiken in zijn handen op staat, hij had dit nog niet eerder meegemaakt. Maar ook het redden van de vele eieren met de sleepslang bij Burum, het onderpompen van de ijsbaan, het ringen van 152 jonge kerkuilen, een mooi resultaat bij het ringen van de roofvogels, het bewijs dat de zwaluwen zeker niet alle jaren vroege komen, het ophangen van de nestkasten bij Doch it foar dyn doarp, de fietstocht onder leiding van Johan Medenblik, allemaal zaken die dit jaar voorbij gekomen.

Uiteraard komen er ook mindere momenten voorbij, zo zijn er ook dit jaar weer een aantal leden niet meer in ons midden, een tweetal karakteristieke wil ik toch noemen. Meint van der Veen is heel plotseling overleden, hij was heel actief bij de nazorg en ook voor andere klussen was hij altijd te vinden. Dan is na een korte periode van ziekte overleden Oane Tol, de vogelkenner bij uitstek, volgens de site van Rommert Casimier heeft Oane 316 verschillende soorten vogels gezien in het Lauwersmeer, hij staat daarmee op de eerste plek voor dat gebied. Maar ook bij de roofvogels kom je niet om Oane heen, Jan heeft er een prachtig stukje aan gewijd in het boekje. Met de wens er een goede vergadering van te maken besloot voorzitter Krap zijn betoog.

Jan Hoving kreeg daarna het woord om de winnaars bekend te maken van de puzzel in het jaarboek. De eerste prijs ging naar Erik Wiersinga, de tweede naar Warner Veltman en de derde naar Johannes de Vries, allen kregen een waardebon.

De agendapunten werden verder vlot afgewerkt en ook de kascommissie kon geen onvolkomenheden ontdekken zodat de penningmeester decharge werd verleend. Jilt Bremer is aftredend lid en werd opgevolgd door Klaas Starkenburg die tezamen met de heer Duursma volgend jaar de kas zal controleren.

Bij het punt bestuursverkiezing stonden wel de nodige veranderingen op het programma, want Catrien Jongejan en Jan Hoving waren periodiek aftredend. De eerste was niet herkiesbaar, de tweede wel. Ook Carst Koning was tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter was blij dat de animo om bestuurslid van onze wacht te worden nog zeer groot is, want binnen korte tijd waren twee kandidaten gevonden in de persoon van Joset Tiddens en Erik Wiersinga. Alle aftredende en nieuwe bestuursleden kregen een bos bloemen aangeboden.

Na een korte pauze, waarin de loten werden verkocht voor de verloting, kreeg André Eijkenaar, medewerker van Landschapsbeheer Groningen, het woord en ging een lezing houden over weidevogels, vogels op het erf, bosvogels maar ook kleine en grote zoogdieren. Dankzij het grote scherm kwamen zijn meegebrachte foto’s uitstekend tot hun recht en een warm applaus was na afloop zijn deel.

Na afloop kon een ieder zijn prijs afhalen en was ook deze jaarvergadering weer voorbij.

Back To Top