skip to Main Content

Zo’n 100 leden bezochten vrijdagavond 24 februari jl. in de Colle de jaarvergadering van Vogelwacht Kollum e.o. Na een persoonlijk woord van de voorzitter werden een aantal punten van de agenda vlot afgehandeld. Meer tijd kostte het agendapunt “Bestuurlijke samenstelling”. Liefst vijf leden van het negen man tellende bestuur waren aftredend. Germ Hoekstra, penningmeester, en Dirk Henstra, coördinator nazorg, stelden zich herkiesbaar. Voor Jacco Jongejan, pr en beheerder website, wordt nog een vervanger gezocht. Jacco is bereid zolang het werk nog uit te voeren. Harry Huizenga, coördinator broedzorg (nestkasten) wordt opgevolgd door de 20-jarige Matthijs Kuipers. Klaas de Vries, secretaris, trad ook af. Het bestuur heeft Klaas Zijlstra bereid gevonden de secretarisfunctie op zich te nemen. Het tekent de veerkracht van deze vereniging dat bestuursfuncties weer vlot opgevuld worden en dat de ruime spreiding in leeftijd blijft bestaan, van 20 tot 67 jaar.

Eenieder krijgt een persoonlijk toespraakje van de voorzitter en een attentie. In het bijzonder Harry Huizenga die 12 jaar in het bestuur de nestkasten beheerd heeft en de registratie van de broedvogels verzorgd heeft. Daarnaast heeft Harry binnen het bestuur en in de vereniging allerlei andere werkzaamheden en klussen verricht. Hij speelt ook een belangrijke rol binnen de nazorg en de weidevogelbescherming in brede zin. De voorzitter: “Harry, je bent er altijd”. Gelukkig blijft hij veel van deze dingen nog doen, alleen niet meer als bestuurslid. De vergadering benoemt Harry voor zijn jarenlange grote inzet tot erelid van de vereniging. De voorzitter spelt hem de bijbehorende ‘sulveren ljip’ op de borst.

Renze de Wilde, vormgeving, en Klaas de Vries, redactie, worden speciaal bedankt voor de samenstelling van het jaarboekje van de vereniging. Dat is een stevige klus met dankbaar resultaat, want het jaarboekje wordt door de leden zeer gewaardeerd. Klaas de Vries wachtte een extra verrassing, want de vergadering heeft hem benoemd tot lid van verdienste. Klaas heeft zes jaar in het bestuur gezeten als secretaris en daarnaast veel extra werk verricht als redacteur van het jaarboekje en als redacteur van het jubileumboek dat de vereniging vorig jaar uitgegeven heeft. Klaas treedt als secretaris tussentijds af vanwege zijn veranderde thuissituatie. Hij blijft actief als nazorger en vogelteller en gaat door met de registratie van de nesten van de gierzwaluwen in Kollum samen met een groepje vrijwilligers dat hem hierbij helpt.

In de pauze vindt de traditionele verloting plaats met vele prijzen. Na de pauze geeft Harrie Bosma een boeiende presentatie over de wasbeerhond. Harrie is gepensioneerd medewerker van het Wetterskip.

Van verschillende kanten belicht, maken we kennis met dit niet zo bekende dier. Zijn verspreiding, de kenmerken van zijn leefgebied, zijn gedrag, de verschillen met en de invloed op andere soorten, dit alles vertelt Harrie op boeiende wijze, ondersteund met materiaal en beelden, waarbij je merkt dat hij als rasechte ‘fjildman’ weet waar hij het over heeft. Allerlei vragen beantwoordt hij vakkundig, waarbij hij toegeeft dat er nog veel onbekend is over deze nieuwe exoot in Nederland. Maar we kunnen er zeker van zijn dat nu het dier in Nederland is, we er steeds meer over zullen horen en van te weet zullen komen.

De voorzitter sluit even voor 22:30 uur de vergadering, waarna velen genieten van een gezellige nazit.

Back To Top